خودی ات

اطلاع رسانی فعالیت های ادبی من

 
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٢/٥/٢۸ :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» ۱۳٩٢/٢/٢٠ :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» ۱۳٩٢/٢/۳ :: ۱۳٩٢/٢/۳
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» ۱۳٩۱/۸/٥ :: ۱۳٩۱/۸/٥
» ۱۳٩۱/٧/۱٦ :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» ۱۳٩۱/٦/٢٧ :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» ناگهان تن :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» ۱۳٩۱/٤/٢٠ :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» زنان پیشرو :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» delete :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» رفته اند :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» ۱۳٩٠/٩/٥ :: ۱۳٩٠/٩/٥
» ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» برف :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» نگفته ام :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» تمشک وحشی :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» یادداشتی روی در یخچال :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» خوب است؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» موبایلم :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» مرخصی روزانه :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» ۱۳٩٠/٢/٩ :: ۱۳٩٠/٢/٩
» جا می مانم از خودم :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» /غار سرد تاریک نمناک ... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: ۱۳۸۸/۸/۳
» ۱۳۸۸/٢/٢٢ :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» ۱۳۸۸/۱/۱٢ :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» هر شب :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٧/٩/٢٦ :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» ۱۳۸٧/۳/۳۱ :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» هر شب :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» رزهای سفید :: ۱۳۸٧/۳/٧
» بخوان :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» سالهای رفته :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» ۱۳۸٦/٩/۱۸ :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» ۱۳۸٦/٩/۱٢ :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» ۱۳۸٦/۸/٢٦ :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» ۱۳۸٦/۸/٧ :: ۱۳۸٦/۸/٧
» غياب :: ۱۳۸٦/٥/۳۱
» ۱۳۸٦/٥/۱٧ :: ۱۳۸٦/٥/۱٧
» تخليه عمومی :: ۱۳۸٦/٥/٩
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢
» ۱۳۸٦/۳/۱٦ :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
» ۱۳۸٦/۳/٦ :: ۱۳۸٦/۳/٦
» ۱۳۸٦/۱/٧ :: ۱۳۸٦/۱/٧
» ۱۳۸٥/۱٢/٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» که خودش نباشد همه است :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» که :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» من از دور /از سمت :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
» احشا من :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
» ۱۳۸٥/۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» ۱۳۸٤/٧/۱٢ :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
» شب / هايی :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٥/٢ :: ۱۳۸٤/٥/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» ۱۳۸٤/٢/٢٥ :: ۱۳۸٤/٢/٢٥
» ۱۳۸۳/۱۱/۳ :: ۱۳۸۳/۱۱/۳
» ۱۳۸۳/۱٠/٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢
» ۱۳۸۳/٩/۱٠ :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
» ۱۳۸۳/۸/۱٧ :: ۱۳۸۳/۸/۱٧
» ۱۳۸۳/۸/۳ :: ۱۳۸۳/۸/۳
» ۱۳۸۳/٧/۱٥ :: ۱۳۸۳/٧/۱٥
» ۱۳۸۳/٦/٧ :: ۱۳۸۳/٦/٧
» ۱۳۸۳/٥/٢٥ :: ۱۳۸۳/٥/٢٥
» ۱۳۸۳/٥/۱۱ :: ۱۳۸۳/٥/۱۱
» منو بساز :: ۱۳۸۳/٥/٦
» ۱۳۸۳/٤/۱٩ :: ۱۳۸۳/٤/۱٩
» ۱۳۸۳/۳/٢٦ :: ۱۳۸۳/۳/٢٦
» از زير حرف ها :: ۱۳۸۳/۳/٩
» ۱۳۸۳/٢/۳٠ :: ۱۳۸۳/٢/۳٠
» ۱۳۸۳/٢/٢٠ :: ۱۳۸۳/٢/٢٠
» ۱۳۸۳/٢/٥ :: ۱۳۸۳/٢/٥
» ۱۳۸۳/٢/٥ :: ۱۳۸۳/٢/٥
» به روز گفتم اجازه بده بخوابم :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» ۱۳۸۳/۱/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
» دست ببرم... :: ۱۳۸٢/۱٢/٤
» ۱۳۸٢/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱۱/٦ :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
» ۱۳۸٢/۱۱/۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٢
» بی کسی هام :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٢/۱٠/٩ :: ۱۳۸٢/۱٠/٩
» اين شکلی می ميرم :: ۱۳۸٢/٩/٢٦
» بيشتر ازمن :: ۱۳۸٢/٩/۱٩
» ۱۳۸٢/۸/۱٧ :: ۱۳۸٢/۸/۱٧
» ۱۳۸٢/۸/۱٢ :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
» کمی هم از مردم خودمان!!! :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
» بين خودمون بمونه :: ۱۳۸٢/٧/٢٦
» (ia) :: ۱۳۸٢/٧/٩
» ۱۳۸٢/٦/٢٩ :: ۱۳۸٢/٦/٢٩
» اتاق شعر جلسه بيستم :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
» ۱۳۸٢/٥/۱۸ :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
» يك شعر :: ۱۳۸٢/٥/۸
» ۱۳۸٢/٥/۸ :: ۱۳۸٢/٥/۸
» کسی که هميشه دنبال دليل بود :: ۱۳۸٢/٥/۱
» اگه دستی :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» تو خيلیی.. :: ۱۳۸٢/٤/٢٧
» هميشه؟ :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» تريا :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
» با من چه ميکنی؟ :: ۱۳۸٢/٤/٤
» باورم نمی شد :: ۱۳۸٢/٤/٤
» بعد از تو! :: ۱۳۸٢/۳/٦
» ۱۳۸٢/۳/٦ :: ۱۳۸٢/۳/٦
» نقد شعر :: ۱۳۸٢/٢/٢۸
» سلام به همسايه های خوبم :: ۱۳۸٢/٢/۱٧