شعری از من در صفحه شعر روزنامه فرهیختگان

26 بهمن 92

هر پاشنه را که از هر صفحه مشروطه ی ایرانی
برمی داشتم
باید
به صفحه بعدی میگذاشتم
که از پیاده رو صدای "دتر هکته مه"
خم شدم
لهجه ات را ببوسم
تو پشت پرتقالها و شالیزارها و زارها و زاری ها بودی
تو پشت پشته ای از چروک
دور بودی دور
پشت کردم ، پیش رفتم، فرو تا پاشنه
در گل و لای
لای تاریخ و میراز و کوچک و جنگل
"دتر قشنگم"
که ماهی ها روی میز های ساطوری زنده بودند
خزر را در هوا نفس نفس می زدم
و تاریخ به قتل های زنجیره ایش
اعترافمان میکرد
عرف میشدیم
همه، تعارفمان بود
که همهمه شود
یک تیغ به رگ کاشان
و گلوله ی از میرزا رضا
از صفحه ی بعدی صدای توپ می اید
"بزن صفحه بعد"
را نمی زنم و
صفحه بعدی
و بعد را
ولی این فعل ها
بعید نمی شوند
دوباره سر می زنند
/ 21 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الف

سلام روزتان خوش با صنوبر و کبوتر الف www.shapurahmadi.blogfa.com

amir

درود با احترام دعوتید به خوانش ونقد شعر مانا باشی و جاودان

سلبی ناز رستمی

سلام درود برشما شعر خوبی بود آما چالش حاصل از خوانش درمیانه ی راه با نوعی سردر گمی مواجه می شود. به هرحال من لذت بردم. مانا باشید.

ساغر

سلام باعث افتخارمه ک ب وبم بیایید و نظرتونو راجع ب اشعارم بگید منتظرتونم

مجید یگانه

سلام دوست قدیمی. من رو خوشحال می کنی اگر به بلاگ من سر بزنی

منصور خورشدی

تشکر سمیرا ------------------- صفحه بعدی و بعد را ولی این فعل ها بعید نمی شوند دوباره سر می زنند

شاه احساسات

ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺭﻭﺯﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻓﻘﯿﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺕ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺍﺯ ﻗﺼﺎﺏ ﻣﺤﻞ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ، ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻓﻘﺮﺍ ﻣﯿﺪﻫﺪ ! ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ . ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﮐﻪ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻘﺎﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ . ﻃﯽ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻓﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻗﺼﺎﺏ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ! ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ . ﻗﺼﺎﺏ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮﻝ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮﺍ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ! ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻗﻀﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ" ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﻢ..... موفق باشید...