تريا

تريا-
تلخی قهوه
تنهايی من که مرا ازتوگرفته
وچيزي که
تراازمن


تريا -
تمام سيگارهای سوخته به ته رسيده اند
تنها منم که هنوزدنبال فندکی می گردم


تريا-
تو يا من
کسی در خودش فرو رفته
تحمل اشيا تمام شده است
وقاشق توی فنجان هی می چرخد


تريا -
تنهاتو نيستی
تحمل من هم تمام شده است

/ 0 نظر / 10 بازدید