چقدرباران ببارد
که انقدرخيس بخوری
که عاشق بشوی

چقدرباران ببارد
که انقدر خیس بخوری
که دیگر
هیچ چیز نباشی
تنها تنی برای تسليم

چقدر باران ببارد
که عاشق بشوی؟نمي شوي
که ادم بشوی؟نمی شوی

همين دم هم نمی شوی

/ 1 نظر / 10 بازدید
مصطفي

از اينکه کاملا نا اميدم کرديد متشکرم!! شيرينی خاصی توی شعرهای شما موج می زند. و طنز که مثل شکر توی شعرهايتان حل شده است. چقدر باران ببارد که خيس بشوی و شاعر نشوی!